Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok &

SPOLOČNOSTI DATATRADE, s.r.o.

Pre e-shop
www.datatrade.sk

Napriek tomu, že sa snažíme o maximálne rýchle a kvalitné vybavenie Vašich objednávok, nevyhneme sa občas drobným komplikáciám. V takom prípade postupujeme podľa nasledovných Obchodných podmienok a sme pripravení vám vždy vyjsť v ústrety na info@datatrade.sk

 • Predmet úpravy a definície
  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP alebo obchodné podmienky) upravujú vzájomné vzťahy medzi predávajúcim (spoločnosť DATATRADE, s.r.o., ďalej len predávajúci) a kupujúcim (ďalej len kupujúci) v oblasti predaja tovaru rôzneho druhu, predovšetkým kamenných odliatkov. Vystavením objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými podmienkami, ktorých neodlučiteľnou súčasťou je reklamačný poriadok, a zároveň s týmito podmienkami súhlasí. Pojmy definované v tomto článku, majú pre účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
 • Kupujúci je podnikateľ, alebo spotrebiteľ.Podnikateľ je:
  • osoba, ktorá je riadne zapísaná v obchodnom registri (obchodná spoločnosť)
  • osoba, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri a podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa špecifických predpisov (patria sem napríklad osoby v slobodnom povolaní, advokáti atď.)
  • osoba prevádzkujúca poľnohospodársku výrobu, zapísaná do príslušnej evidencie podľa špecifických predpisov.Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je podnikateľom, vyslovene neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ani dodatočnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj s ním súvisiacimi predpismi.
  Kupujúci si je zároveň vedomý toho, že kúpou produktov z obchodnej ponuky predávajúceho mu nevznikajú a neprináležia nijaké práva na používanie obchodného názvu, firemného loga, registrovanej značky, patentov predávajúceho a ani ďalších firiem, ak nebolo osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Spotrebiteľ je:
• fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo služby a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pri začatí obchodných vzťahov spotrebiteľ odovzdáva predávajúcemu len kontaktné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre bezproblémové uskutočnenie objednávky, respektíve údaje, ktoré si želá uviesť na nákupných dokladoch. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ani dodatočnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia podľa príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj s ním súvisiacimi predpismi v znení neskorších predpisov.

Predávajúcim sa rozumie právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Informácie o predávajúcom:
Spoločnosť: DATATRADE, s.r.o. Sídlo: Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce
IČO: 35960132 DIČ: 2022072591 IČ DPH: SK2022072591

Predávajúci je platcom DPH podľa §4 zákona o DPH. Predávajúci je zároveň platcom DPH podľa §7 zákona o DPH pre nadobúdanie tovarov z iných členských štátov v tuzemsku. Predávajúci je zároveň platcom DPH podľa §7a zákona o DPH pre prijímanie alebo dodávanie služby z/do iného členského štátu.

Banka: Fio banka IBAN: SK2283300000002500679485 BIC SWIFT FIOZSKBAXXX

Spoločnosť je riadne zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro Vložka číslo: 17207/N

Kontakt na zákaznícku linku počas pracovaných dní od 8:00 - 17:00
Mobil: +421 905 241 240
Email: info@datatrade.sk

Osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Ivan Potocký

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 24

Spoločnosť je riadne zaregistrovaná v Registri výrobcov neobalových výrobkov vedenom Ministerstvom životného prostredia

1.3 E-Shop je internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim a reprezentovaný súborom internetových stránok a aplikácií elektronického obchodu na doméne www. datatrade.sk za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku.

1.4 Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody, ktoré poskytuje DATATRADE, s.r.o. (jednoduchší nákupný proces pri opätovnom nákupe, možnosť sledovať stav svojich objednávok.

1.5 Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci najmä osobné údaje kupujúceho, fakturačnú adresu, adresu doručenia, pokiaľ je odlišná od fakturačnej adresy, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru s DPH, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.

1.6 Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www. datatrade.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. názov tovaru, rozmery) a informáciu o aktuálnej cene s DPH. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru vrátane cenových zmien sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www. datatrade.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

1.7 Kúpna zmluva

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti DATATRADE, s.r.o.. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www. datatrade.sk a jeho odoslaním cez E-shop. Kupujúci môže objednávku pred odoslaním skontrolovať, poprípade ju opraviť alebo úplne zrušiť.

Objednávka tiež obsahuje:

• vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
• vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od kúpnej zmluvy,
• udelenie vedomého súhlasu spolu s vyhlásením, že bol poučený o tom, že udelením tohto súhlasu stráca po úplnom poskytnutí textového/obrazového kameni s odkazom právo na odstúpenie od zmluvy, nakoľko sa tento tovar podľa Zákona o zásielkovom predaji č. 108/2000 v znení neskorších predpisov § 12 odsek 5 bod c považuje za tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, na ktorý spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na reklamáciu. Tento súhlas sa netýka ostatných tovarov a služieb, ktoré je možné opätovne predať akémukoľvek inému klientovi.
• udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov") a týmito VOP a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj osobné údaje oprávnenej osoby, že tak robí iba s jej predchádzajúcim písomným súhlasom, ktorý je spôsobilý DATATRADE, s.r.o. kedykoľvek na požiadanie preukázať.
• vyhlásenie o tom, že je starší ako 16 rokov.
• vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

K uzavretiu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť DATATRADE, s.r.o. dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len "kúpna zmluva", alebo tiež "zmluva") dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy a písomného prijatia návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany spoločnosti DATATRADE, s.r.o. Dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky prostredníctvom emailu na emailovú adresu kupujúceho. Toto potvrdenie nemá vplyv na vznik zmluvy. Kúpna zmluva vzniká záväzným súhlasom predávajúceho kupujúcemu s uvedeným návrhom kúpnej zmluvy. Vzniknutú kúpnu zmluvu, ktorá obsahuje dohodnutú ceny, je možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe dohody strán, poprípade na základe zákonných dôvodov.

Objednávka zaniká odmietnutím objednávky zo strany DATATRADE, s.r.o. Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku alebo jej časť, ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne čísle, nedostupný, neodpovedá na e-maily a pod.), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa surovín a produktov. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú výšku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na adresu alebo na účet do 15 pracovných dní. Spoločnosť DATATRADE, s.r.o. je oprávnená odmietnuť objednávku aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy (ďalej len "potvrdenie objednávky") je včasné písomné vyhlásenie potvrdenia objednávky predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom predávajúci potvrdzuje, že objednávku kupujúceho prijíma. Včasné potvrdenie objednávky nadobúda účinnosť okamihom doručenia potvrdenia objednávky kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti DATATRADE, s.r.o. neznamenajú potvrdenie objednávky.

Predmetom uzavretej kúpnej zmluvy je záväzok DATATRADE, s.r.o. dodať kupujúcemu objednaný tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu a prepravné. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti DATATRADE, s.r.o. Návrh na zmenu obsahu kúpnej zmluvy nie je spoločnosť DATATRADE, s.r.o. povinná prijať.

Uzavretá kúpna zmluva je archivovaná u predávajúceho za účelom jej úspešného naplnenia a nie je sprístupnená tretím stranám, ktoré nie sú na zmluve zúčastnené. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú pri plnení kúpnej zmluvy, sa riadia výhradne platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Riešené budú príslušnými súdmi Slovenskej republiky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

2. Informácie o tovare

Spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť v obchode pred nákupom ako aj v jeho priebehu s týmito informáciami o tovare ponúkanom predávajúcim:
• názov, hlavné charakteristiky tovaru a služieb, prípadne ďalšie údaje podľa povahy tovaru/služby potrebné k jeho jednoznačnej identifikácii, označenie "značky"
• celkovú cenu tovaru/služby v EUR s DPH
• všetky ďalšie poplatky ako napr. poštovné a balné, cena za darčekové balenie a pod.,
• informácie o prípadných obmedzeniach spojených s dodaním tovaru v zmysle §4 bod 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho č. 102/2014 Z. z.,
• dobu platnosti akčnej ponuky alebo akčnej ceny, pokiaľ je táto doba rovnaká pre všetky tovary, môže byť uvedená súhrnne vo Všeobecných obchodných podmienkach,
• informáciu o dodacej lehote. Pokiaľ je táto lehota rovnaká pre celé skupiny tovarov (tovar "skladom" alebo "na objednávku", môže byť uvedená súhrnne vo všeobecných obchodných podmienkach. Na začatie plnenia zmluvy dodania personalizovaného kameňa s odkazom s údajmi, ktoré kupujú zadal na požiadanie pri svojej objednávke skôr ako 14 dní po prijatí objednávky (vzniku zmluvy na diaľku), je vyžadovaný samostatný vedomý súhlas spotrebiteľa spolu s vyhlásením spotrebiteľa, že bol poučený o tom, že udelením výslovného súhlasu stráca po úplnom poskytnutí služby/tovaru právo na odstúpenie od zmluvy.

Kúpna cena

Predávajúci DATATRADE, s.r.o. je platcom DPH podľa §4, §7 a §7a zákona o DPH. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky. Kúpna cena je stanovená v mene Euro s DPH. Všetky uvedené ceny sú zmluvné. V internetovom obchode sú vždy platné a aktuálne ceny. Predávajúci má výhradné právo meniť ceny v prípade, ak došlo k omylu nesprávne zadanej výrazne nízkej ceny. Kupujúci je v takomto prípade ihneď informovaný a má právo odstúpiť od zmluvy.

Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolí.

Po uzavretí kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti DATATRADE, s.r.o.

Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet spoločnosti DATATRADE, s.r.o. Pri platbe na účet spoločnosti DATATRADE, s.r.o. sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí byť pripísaná platba priradená k jeho objednávke. V takom prípade je potrebné kontaktovať predávajúceho prostredníctvom emailu info@datatrade.sk.

Pri platení cez internet banking pomocou platobných nástrojov bánk zadáva kupujúci všetky platobné údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a spoločnosť DATATRADE, s.r.o. neprichádza
s platobnými údajmi kupujúceho do styku. Spoločnosť DATATRADE, s.r.o. obdrží výlučne informáciu o úspešnosti transakcie. Za použitie platobných nástrojov bánk spoločnosť DATATRADE, s.r.o. neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny za tovary a služby v prípade, že bude omylom zverejnená príliš nízka kúpna cena. Pre naplnenie kúpnej zmluvy bude v takomto prípade potrebný súhlas obidvoch zmluvných strán. V prípade, že kupujúci nebude súhlasiť s novou vyššou cenou, budú mu bez nároku na čiastočné (alikvotne) plnenie dodania tovarov alebo služieb vrátené prostriedky, ktoré vynaložil na úhradu objednávky.

3. Informácie o procese objednania, dodacie podmienky

Spotrebiteľ má možnosť sa kedykoľvek (skôr ako začne nakupovať, v priebehu nákupu ako aj po uzavretí zmluvy) oboznámiť s informáciami o spôsobe vykonania objednávky, hlavne so všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kupujúci dostane tovar za cenu, ktorá je platná v dobe dokončenia objednávky. Kupujúci má možnosť oboznámiť sa s definitívnou cenou tovaru a zároveň ostatnými možnými poplatkami pred dokončením objednávky. Výsledná cena bude uvedená v objednávke a v potvrdzujúcej správe o prijatí objednávky.

Objednávku je možné uskutočniť nasledovnými spôsobmi:

• Prostredníctvom internetového obchodu na www. datatrade.sk (ďalej len "e-shop")
• Prostredníctvom emailovej adresy info@datatrade.sk

Predávajúci zároveň odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez e-shop internetového obchodu na adrese www. datatrade.sk, ktorý je v prevádzke 24h denne, 7 dní v týždni. Príjem objednávok pre odoslanie tovaru skladom na nasledujúci pracovný deň je do 12:00 h (v prípade online platby alebo na dobierku. V prípade úhrady bezhotovostným prevodom, sa tovar expeduje v deň pripísania finančných prostriedkov na účet predávajúceho).

AUTORSKÉ PRÁVA

Objednávateľ prehlasuje, že ním predložené podklady nijako neporušujú autorské alebo s nimi súvisiace práva.

3.1 Preprava
Ceny uvádzame za poštovné a balné.

a) Slovenská pošta - Balík
Balík je jednoduchá a cenovo výhodná služba na zasielanie tovaru v rámci Slovenska. Pošta balík doručí na adresu alebo si ho adresát môže vyzdvihnúť na pošte alebo v BalíkoBOXe.
Informácie o pohybe balíka je možné získať prostredníctvom Track & Trace.

 • Balík na poštu - cena 3,30 €
  Doručené do 2 dní od podania
 • Balík na adresu - 4,30 €
  Doručené do 2 dní od podania

b) Zásielkovňa.sk
Najväčšia sieť výdajných miest na Slovensku a v Česku
cena - 2,50 €

Pri zvolení Dobierky platíte až pri preberaní zásielky (+ 2,50 € s DPH).

3.3 Platba

Až do úplného zaplatenia kupujúcim ostáva tovar majetkom predávajúceho
a) Platba vopred - bankový prevod - bez poplatku b)
V hotovosti na dobierku - poplatok 2,50 € s DPH

3.4 Ďalšie dojednania

Spôsob ďalšej komunikácie so spotrebiteľmi po odoslaní objednávky sa vykonáva prevažne prostredníctvom emailu info@datatrade.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 905 241 240, kontaktná osoba Ivan Potocký.

V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Po predaní tovaru tretej osobe predávajúci vráti kupujúcemu jeho prípadne zaplatenú zálohu.

Pokiaľ deň objednávky pripadá na víkend alebo pracovné voľno, rozumie sa dňom spracúvania a odoslania objednávky najskôr najbližší nasledujúci pracovný deň.

Vo výnimočných prípadoch (dlhodobá nedostupnosť produktu, zlý návrh textu, veľká zákazka) sa môže doručenie objednávky predĺžiť o jeden až dva pracovné dni. Naši pracovníci Vás budú ihneď kontaktovať a navrhnú Vám najrýchlejšie riešenie.

4. Reklamácie

4.1 Úvodné ustanovenie

Spoločnosť DATATRADE, s.r.o., IČO: 35960132, so sídlom Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "DATATRADE, s.r.o."), zastúpená konateľom Ivanom Potockým vydáva v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji tento Reklamačný poriadok, ktorý zabezpečuje jednotný a rýchly postup vybavovania reklamácií vád tovaru zakúpeného kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ cez eshop www. datatrade.sk spoločnosti DATATRADE, s.r.o.

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Záručným listom pre tovar je nákupný doklad. Kupujúci je povinný ešte pred objednávaním tovaru oboznámiť sa so znením Reklamačného poriadku a znením Všeobecných obchodných podmienok. Kupujúci svojím prevzatím tovaru od predávajúceho vyjadruje súhlas s reklamačným poriadkom.

4.2 Všeobecné ustanovenia

4.2.1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru alebo služby.

4.2.2. Pokiaľ predávajúci kupujúcemu nevydá pri predaji tovaru záručný list, na uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za vady postačuje doklad o kúpe vystavený predávajúcim a odovzdaný kupujúcemu.

4.2.3. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, ak je reklamovaný tovar doručovaný kupujúcemu poštou, alebo kuriérskou službou začína záručná doba plynúť od prevzatia tovaru od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4.2.4. Predávajúci poskytuje na dodávaný tovar záručnú dobu, ktorá je 24 mesiacov, počas ktorej bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

4.2.5. Kupujúci je povinný bezodkladne po prijatí objednávky skontrolovať dodaný tovar, najmä či bol dodaný kompletný a nepoškodený.

4.2.6. Zodpovednosť za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, nevzniká, ak vady boli spôsobené na tovare po jeho prevzatí kupujúcim, alebo vonkajšími udalosťami a nespôsobil ich predávajúci najmä: a) stratou pokladničného dokladu alebo faktúry umožňujúcej identifikovať oprávnenosť uplatnenia nárokov z vád, b) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru/poškodený obal, c) uplynutím záručnej doby tovaru, d) mechanickým poškodením tovaru, e) poškodením tovaru pri preprave vlastným dopravným prostriedkom,

f) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú určeniu , napríklad vlhkosťou alebo chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, g) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, h) poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, i) poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.

4.2.7. Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

4.2.8. Práva zo zodpovednosti za vady zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

4.3 Práva kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru

4.3.1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, a to najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je oprávnený vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný.

4.3.2. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

4.3.3. Ak ide o odstrániteľnú chybu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby (aspoň 3-tí krát) po oprave alebo pre väčší počet chýb (aspoň 3 chyby) tovar riadne užívať, je kupujúci oprávnený požadovať výmenu tovaru, alebo má právo od zmluvy odstúpiť.

4.3.4. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

4.3.5. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. 4.3.6. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu veci, alebo ak sa chyby týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby.

4.3.7. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

4.3.8. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. 4.3.9. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

4.3.10. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

4.4 Spôsob uplatnenia reklamácie

4.4.1. Tovar zakúpený cez eshop www. datatrade.sk je kupujúci oprávnený reklamovať na nasledovnej adrese:

DATATRADE, s.r.o. Moyzesova 12, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej len "reklamačná adresa")

4.4.2. Spolu s reklamovaným tovarom je kupujúci povinný predávajúcemu DATATRADE, s.r.o. odoslať, príp. odovzdať kópiu účtovného dokladu o kúpe reklamovaného tovaru ako aj popísať dôvod reklamácie v Reklamačnom formulári. V popise dôvodu reklamácie je kupujúci povinný určito a zrozumiteľne vymedziť reklamované skutočnosti, práva, ktoré si voči predávajúcemu DATATRADE, s.r.o. zo zodpovednosti za chyby uplatňuje ako aj dátum prijatia tovaru, meno spotrebiteľa, adresu spotrebiteľa, telefonický kontakt, korešpondenčnú a emailovú adresu na účely komunikácie a bankové spojenie vrátane čísla účtu vo formáte IBAN, na ktorý požaduje vrátenie finančných prostriedkov. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a hygienicky nezávadný.

4.4.3. V prípade reklamácie realizovanej poštou, alebo kuriérskou službou Vám odporúčame zasielať tovar spolu s príslušnými dokladmi na reklamačnú adresu ako doporučenú zásielku zreteľne označenú slovom "REKLAMÁCIA". Upozorňujeme, že pri vrátení tovaru na dobierku takáto zásielka NEBUDE prijatá. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Reklamovaný tovar zasiela kupujúci predávajúcemu DATATRADE, s.r.o. na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

4.4.4. Kupujúci je povinný ihneď pri doručení tovaru skontrolovať jeho stav v prítomnosti dopravcu podľa faktúry. (neporušenosť pásky, poškodenie krabice, počet kusov balíkov). Kupujúci má právo neprevziať zásielku, ktorá sa nezhoduje s kúpnou zmluvou z dôvodu jej poškodenia či nekompletnosti. V prípade, že kupujúci prevezme od prepravcu takto poškodenú alebo nekompletnú zásielku, je kupujúci povinný popísať druh chyby v preberacom protokole prepravcu.

4.4.5. Kupujúci je povinný okamžite informovať predávajúceho o poškodenom alebo neúplnom tovare na emailovú adresu: info@datatrade.sk, spísať s prepravcom zápis o škode a bez zbytočného odkladu ho poslať emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho. V prípade dodatočných reklamácií neúplnosti tovaru alebo vonkajšieho poškodenia zásielky má predávajúci právo preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

4.4.6. V prípade, ak kupujúci zistí akýkoľvek rozdiel medzi dokladom o kúpe a zakúpeným tovarom (v druhu alebo v množstve), alebo ak kupujúci neobdržal so zakúpeným tovarom správne vyplnený doklad o kúpe, je povinný ihneď, najneskôr však do 24 hodín po obdržaní zásielky o tejto skutočnosti informovať pracovníkov DATATRADE, s.r.o. zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu info@datatrade.sk. Pokiaľ tak nevykoná, a nenahlási túto skutočnosť po uplynutí vyššie uvedenej lehoty, je na úvahe predávajúceho DATATRADE, s.r.o., či takúto neskorú reklamáciu uzná alebo nie.

4.4.7. Kupujúci môže reklamovať iba chybný (poškodený) tovar a nemá nárok na výmenu tovaru, ktorý je bez chýb. Tým nie je dotknuté právo na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní pri predaji tovaru na základe zmluve uzatvorenej na diaľku podľa zákona č. 102/2014 Z. z. Zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

4.4.8. Reklamácia musí byť podaná písomne (pošta, kuriér) alebo emailom.

4.4.9. V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru, odporúčame označiť zásielku príslušnými symbolmi.

4.4.10. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, predávajúci tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, ktorá musí obsahovať reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry a vyplnený reklamačný formulár. Rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

4.4.11. Na darčeky k tovaru nemožno uplatniť reklamáciu.

4.4.12. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez chýb potvrdil kupujúci pracovníkovi prepravcu, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu poskytnuté.

4.5 Spôsob vybavenia reklamácie

4.5.1. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru, vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

4.5.2. O prijatí reklamácie je DATATRADE, s.r.o. povinná vydať kupujúcemu potvrdenie. Potvrdením o prijatí reklamácie sa rozumie najmä kópia reklamačného protokolu so záznamom o prijatí reklamácie alebo kupujúcemu adresovaná správa obsahujúca písomné vyrozumenie o prijatí reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

4.5.3. DATATRADE, s.r.o. je povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

4.5.4. O určení spôsobu vybavenia reklamácie je DATATRADE, s.r.o. oprávnená informovať kupujúceho odoslaním správy na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

4.5.5. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

4.5.6. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

4.5.7. Záručný a pozáručný servis zabezpečuje predávajúci.

4.5.8. Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.

4.5.9. O vybavení reklamácie je DATATRADE, s.r.o. povinná vydať kupujúcemu písomné potvrdenie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomným potvrdením o vybavení reklamácie sa rozumie kópia reklamačného protokolu so záznamom o vybavení reklamácie alebo kupujúcemu adresovaný list alebo email obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Potvrdenie o prijatí reklamácie môže byť kupujúcemu odoslané na e-mailovú adresu, príp. inú (poštovú) adresu uvedenú kupujúcim na účely komunikácie v popise reklamácie.

4.5.10. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu počas prvých 12 mesiacov, predávajúci môže reklamáciu vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie iba na základe výsledku odborného posúdenia. Náklady na odborné posúdenie, ako aj všetky náklady súvisiace s odborným posúdením znáša počas prvých 12 mesiacov od kúpy výrobku vždy predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia a ich úhradu nemožno od spotrebiteľa vyžadovať.

4.5.11. Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže výrobok poslať na odborné posúdenie.

4.5.12. Odborné posúdenie môže vypracovať znalec, autorizovaná, notifikovaná alebo akreditovaná osoba, alebo určená osoba.

4.5.13. Ak spotrebiteľ pošle takýto výrobok na odborné posúdenie a odborným posúdením preukáže, že výrobok má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku.

4.5.14. Z hľadiska nákladov, ak spotrebiteľ zašle výrobok na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša vždy predávajúci, teda počas celej dĺžky záručnej doby bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. 4.5.15. Ak je však výrobok zaslaný na odborné posúdenie inej ako určenej osobe, teda znalcovi alebo autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný uhradiť spotrebiteľovi iba v prípade, ak odborné posúdenie preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu, a to v lehote do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie.

4.5.16. Ak sa však odborným posúdením preukáže, že zodpovedný za vady je spotrebiteľ, tak všetky náklady hradí spotrebiteľ sám.

4.5.17. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "ARS"). Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým DATATRADE, s.r.o. vybaví jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že DATATRADE, s.r.o. porušila jeho práva, má právo obrátiť sa na DATATRADE, s.r.o. so žiadosťou o nápravu. Ak DATATRADE, s.r.o. žiadosť kupujúceho zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má kupujúci právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS") v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "Návrh"). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len "Ministerstvo"). Návrh môže kupujúci podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice; Návrh môže kupujúci podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od kupujúceho požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu prostredníctvom nasledujúceho odkazu na platformu alternatívneho riešenia sporov https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage,

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR - https://www.mhsr.sk/.

4.6 Záverečné ustanovenia

4.6.1. Na právne vzťahy upravené týmto reklamačným poriadkom sa vzťahujú právne predpisy platné na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje len na vzťahy, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Zodpovednosť predávajúceho za chyby tovaru, vrátane záruky za akosť, pri vzťahoch, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4.6.2. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na všetky zmluvy uzavierané na diaľku prostredníctvom prostriedkov komunikácie ako je najmä eshop, adresovaný list, adresovaná tlačovina, neadresovaná tlačovina, ponukový katalóg, inzercia v tlači s formulárom objednávky, automatické telefónne zariadenie, telefón a televízna obrazovka) s klávesnicou alebo obrazovkou reagujúcou na dotyk, rozhlas, televízia pri predaji cez telefón alebo elektronická pošta, ak je ich predmetom predaj tovaru alebo poskytnutie služby spoločnosťou DATATRADE, s.r.o.

4.6.3. Spoločnosť DATATRADE, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku je účinná odo dňa umiestnenia jeho nového znenia na internetovej stránke www. datatrade.sk.

Dozorný orgán: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1 Odbor výkonu dozoru tel. č. tel. č. 037/772 02 16 fax č. 037/772 00 245. Odstúpenie od zmluvy

Chápeme, že nákup na diaľku má svoje špecifiká, a preto s úctou uplatňujeme Vaše nedotknuteľné práva, ktoré sú Vám garantované zákonmi Slovenskej republiky. Vtedy postupujeme podľa nasledovných a sme vždy pripravení vyjsť Vám v ústrety na info@datatrade.sk

Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má podľa ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) právo odstúpiť od uzavretej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V tomto prípade je nevyhnutné, aby bol v stanovenej lehote predávajúcemu doručený list o odstúpení od zmluvy. Kupujúci spotrebiteľ disponuje týmto právom aj v prípade, ak si tovar objednaný na e-shope prevzal osobne v priestoroch kamennej predajne predávajúceho.

VÝNIMKA:

Zo zákona o zásielkovom predaji č. 108/2000 v znení neskoších predpisov § 12, odsek 5, písm. c:

"Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze,"

Pri zásielkovom predaji zhotovení veci na zákazku pri záväznej objednávke spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy. Ak ide o zhotovenie veci na zákazku je objednávateľ povinný zaplatiť cenu za zhotovenie.

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy na tie časti objednávky, ktoré je opätovne možné predať akémukoľvek inému klientovi. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy na tie časti objednávky, ktoré vzhľadom k plneniu svojej funkcionality museli byť a na žiadosť kupujúceho v objednávke boli personalizované alebo akokoľvek inak upravené podľa požiadaviek kupujúceho. Týmto sa rozumie kameň s odkazom, ktorý sa vyrába podľa špecifického zadania kupujúceho.

Predávajúci nemusí tovar, ktorý bol vyrobený (reklamný predmet, kameň s odkazom, pero, darček a pod.) s grafickým dizajnom spotrebiteľa prevziať za účelom odstúpenia od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar úplný, nepoškodený, čistý, s kompletnou dokumentáciou a v originálnom obale. Vrátený tovar má byť v rovnakom stave, v akom ho spotrebiteľ od predávajúceho prevzal. V prípade, že bude tovar vrátený spotrebiteľom neúplný, alebo poškodený, môže predávajúci vrátenú cenu znížiť o čiastku, ktorá zodpovedá danému poškodeniu. Predávajúci zároveň znižuje vrátenú cenu tovaru o cenu materiálu, ktorý bol na základe požiadavky kupujúceho použitý na výrobu personalizovaného kameňa s odkazom a vyrobený na zákazku. Predávajúci je povinný vrátiť peniaze spotrebiteľovi do 15 dní od účinnosti odstúpenia kupujúceho od zmluvy. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v stanovenej lehote, predávajúci z dôvodu urýchlenia procesu odstúpenia tovaru odporúča doručiť tovar na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom obsahujúcim prípadný dôvod odstúpenia od kúpnej zmluvy (v stanovenej lehote nie je podmienkou), číslo nákupného dokladu, číslo bankového účtu, na ktorý bude suma vyplatená.

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia tovaru, ku ktorému boli poskytované darčeky, bude darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, darovacia zmluva stratí svoju účinnosť a kupujúci bude povinný spolu s odstúpeným tovarom vrátiť aj darčeky súvisiace s predmetnou objednávkou.

Spotrebiteľ je povinný pri odstúpení od zmluvy zaslať tovar späť najneskôr do 14 dní od odstúpenia alebo ho odovzdať dohodnutým spôsobom predávajúcemu.

V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi prijaté platby pred vrátením tovaru, resp. pred preukázaním odoslania tovaru predávajúcemu.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania z tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru v prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, ako udelil predávajúcemu výslovný súhlas so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Pri kúpe tovaru môže spotrebiteľ odstúpiť aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (t.j. pred prevzatím tovaru), resp. môže stornovať objednávku pred uzavretím zmluvy na diaľku.

Pri odstúpení od zmluvy sa ruší od začiatku aj každá doplnková zmluva (napr. zmluva o spotrebiteľskom úvere) súvisiaca so zmluvou od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

V prípade, že predávajúci zistí, že nie je schopný dodať tovar alebo že je schopný realizovať objednávku len čiastočne, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí kupujúceho a navrhne substitučné riešenie prípadne ak nebude možné nahradiť objednaný tovar iným, kupujúcemu vyhovujúcim tovarom, objednávku stornuje.

Po splnení všetkých stanovených podmienok pre odstúpenie tovaru vzniká u kupujúceho kredit, ktorý bude na jeho žiadosť odoslaný na bankový účet určený kupujúcim, a to najneskôr do 15 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy.

Pre uľahčenie odstúpenia od zmluvy Vám v ďalšej prílohe zasielame

Formulár na odstúpenie od zmluvy

6. Ochrana osobných údajov

Spoločnosť DATATRADE, s.r.o. spracúva osobné údaje fyzických osôb starších ako 16 rokov - kupujúcich, potenciálnych zákazníkov a osôb, ktoré uzatvorili kúpnu zmluvu a/alebo vykonali registráciu na webovej stránke spoločnosti DATATRADE, s.r.o. (ďalej spolu ako "dotknuté osoby") v rozsahu, spôsobom a za účelom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane osobných údajov").

6.1. Spoločnosť DATATRADE, s.r.o. spracúva osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu:

a) titul, b) meno, c) priezvisko, d) veková hranica, e) bydlisko, f) e-mailová adresa, g) fakturačná adresa, h) adresa dodania tovaru, i) kontaktné telefónne číslo, j) číslo účtu k) história nákupov

za účelom uzavretia a plnenia kúpnej zmluvy a plnenia záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, ako aj v predzmluvných vzťahoch s dotknutými osobami. Spracúva ich najmä pri vybavovaní objednávok, vystavovaní faktúr, doručovaní objednaného tovaru, evidencii objednávok a kúpnych zmlúv, evidencii osôb navštevujúcich eshop, registrovaní prostredníctvom e-shopu a pri vybavovaní prípadných reklamácií. Získané údaje používa aj na tvorbu personalizovaných produktov a služieb (odporúčania na eshope, obsah noviniek a akcii doručovaných do emailu), marketing na eshope ako aj iných stránkach a analýzu správania počas návštev s cieľom zvyšovania kvality ponúkaných produktov a služieb.

Dotknutá osoba udeľuje spoločnosti DATATRADE, s.r.o. súhlas so spracovaním osobných údajov na uvedený účel na dobu 10 rokov od neskoršieho z nasledovných dní: (i) odo dňa ich poskytnutia alebo (ii) od dňa vykonania posledného nákupu (ďalej len "doba platnosti súhlasu"). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel, resp. so zasielaním marketingových informácií je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať, svoje osobné údaje kontrolovať a meniť, a to prostredníctvom žiadosti odoslanej na info@datatrade.sk.

Spoločnosť DATATRADE, s.r.o. po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby.

Predávajúci si osobné údaje nebude vynucovať, ani získanie týchto údajov podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo iných povinností predávajúceho v prípade, že sa nebude jednať o právny základ spracúvania osobných údajov pre účely vystavenia daňového dokladu vrátane archivácie po dobu 10 rokov a doručenia tovaru, na ktoré predávajúci nie je povinný vyžadovať súhlas so spracovaním osobných údajov, nakoľko spĺňajú podstatu právneho základu ich spracovania a sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy, ktorej návrh na uzavretie zasiela zákazník odoslaním objednávkového formuláru a predávajúci prijíma doručeným potvrdením o jeho prijatí.

6.2. Spoločnosť DATATRADE, s.r.o. vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Zabezpečuje, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá vymedzenému účelu. Osobné údaje dotknutých osôb spracúva v súlade s dobrými mravmi a dbá, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania.

6.3. Dotknutá osoba čestne vyhlasuje, že je staršia ako 16 rokov a je oprávnená svoje osobné údaje poskytnúť spoločnosti DATATRADE, s.r.o., príp. subjektom vykonávajúcim doručenie objednaného tovaru.

6.4. Dotknutá osoba vyhlasuje že bola poučená o nasledovných právach dotknutej osoby:a) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti na e-mailovú adresu info@datatrade.sk od spoločnosti DATATRADE, s.r.o. vyžadovať

I. prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
II. presné informácie o zdroji, z ktorého spoločnosť DATATRADE, s.r.o. získala jej osobné údaje na spracúvanie,
III. zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
IV. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, v. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
V. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

b) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti odoslanej na email info@datatrade.sk u spoločnosti DATATRADE, s.r.o. namietať voči
I. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
II. využívaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
III. poskytovaniu jeho osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu,
IV. jej profilovaniu s využitím cookies.

6.5. Kupujúci je oprávnený pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov.

6.6. Ustanovenia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj o právach kupujúceho ako dotknutej osoby v zmysle tohto článku VOP platia pre všetky dotknuté osoby primerane.

6.7. V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov sa predpokladá podľa §13 ods. 1 písm. b) a f) Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov, že údaje budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám pre účely nevyhnutné na plnenie zmluvy (objednávky) a rovnako pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa (vytváranie profilovania zákazníka):
a) Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124 - prepravca - doručovanie zásielok

b) Zásielkovňa s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A 851 01 Bratislava, IČO: 48136999, - doručovanie zásielok


c) Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko- marketingové účely
d) Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, Praha, Česká republika, IČO: 02387727- marketingové účely
e) OPTISMART s.r.o. IČO: 48 107 751, Staré Grunty 26/B, 841 04 Bratislava - vedenie účtovníctva

7. Doručovanie faktúr

Kupujúci pri vystavení objednávky udeľuje svojim súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň súhlas v súlade s ustanovením § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov so zasielaním elektronických faktúr (ktoré sú zároveň dodacími listami na tovar) na emailovú adresu, ktorú kupujúci zadal v objednávke. Elektronická faktúra je v zmysle § 71 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov daňovým dokladom. Kupujúci potvrdzuje, že má výlučný prístup ku kontaktnému emailu pre zasielanie elektronických faktúr a predávajúci nezodpovedá za akýkoľvek únik informácií z emailu kupujúceho. V prípade nedoručenia elektronickej faktúry kontaktujte predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy info@datatrade.sk

Bezprostredne po prijatí objednávky zo strany predávajúceho bude v prípade výberu spôsobu platby vopred bezhotovostným prevodom kupujúcemu doručená predfaktúra s platobnými údajmi (nie je daňový doklad) na emailovú adresu zadanú v objednávke. Faktúra, daňový doklad, bude kupujúcemu v prípade platby vopred bezhotovostným prevodom doručená na emailovú adresu zadanú v objednávke po prijatí kompletnej sumy objednávky a v prípade platby na dobierku zaslaná fyzicky spolu so zásielkou, a teda dostupná ihneď po zaplatení a prevzatí danej zásielky.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 26. 10. 2020. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť DATATRADE, s.r.o. schválil Ivan Potocký, konateľ spoločnosti.